Gizlilik Politikası

VİTALEN OTOMOTİV A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

 GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Sayın Website Kullanıcısı,

Vitalen Otomotiv A.Ş. ("Fukin Tuned"); 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem vermektedir. İşbu Gizlilik Politikasıyla kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirmektedir.

Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır.

Veri Sorumlusu Kavramı

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Fukin Tuned, işbu website üzerindeki ziyaretleriniz, bilgi talepleriniz ve satış süreçleri kapsamında veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

İlgili Kişinin İşlenen Kişisel Verileri

Fukin Tuned web sitesinde, çerezleri kullanarak ilgili kişinin kişisel verilerini işlemektedir. Bu çerezler vasıtasıyla yalnızca IP adresi ve web sitesine giriş çıkış kişisel verileri işlenmekte olup, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Fukin Tuned Çerez Politikası incelenebilir. İşlenen kişisel verilerinize, işleme amaçları ve hukuki sebeplerine ilişkin Aydınlatma Metni üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Aktarılma Durumu 

Fukin Tuned, websitenin işletilmesi, ürün sipariş ve teslimat süreçlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri; faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler, iş ortakları, iştirakler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kamu kurumu veya kuruluşları ve bunların belirlediği kişiler ile paylaşabilir. Fukin Tuned, 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak işlediği Web Sitesi Kullanıcılarının kişisel verilerini chatbox ve yurtdışına yapılan kargo/teslimat süreçleri kapsamıyla sınırlı olarak yurt dışına aktarabilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

Fukin Tuned tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklarınızı kullanmak istemeniz halinde aydınlatma metninde gösterilen adres ve usulü takip ederek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Fukin Tuned, başvurunuzu süresi içinde sonuçlandırır ve kişisel verilerinizin güvenliğinin teminine ilişkin gerekli önlemleri alır.

Fukin Tuned; Kanun’da meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapabilir.